Vindmøllers størrelse
32 m rotorblad
Et servicehold arbejder på et 32 m rotorblad på en1.5 MW vindmølle Foto Christian Kjaer
© 2000 DWIA
Effektproduktionen vokser med det bestrøgne rotorareal
Rotordiametre og effekt Når en landmand fortæller, hvor meget jord han dyrker, vil han typisk bruge enhederne hektar eller tønder land. Det er næsten det samme med vindmøller, selvom man her dyrker et lodret areal i stedet for et vandret.
Arealet af det område, som rotoren bestryger (og selvfølgelig vindhastigheden), bestemmer, hvor meget energi vi kan høste på et år.
Billedet giver en fornemmelse af vindmøllers normale rotordiametre: En typisk 600 kW vindmølle vil normalt have en rotordiameter på ca. 44 meter. Hvis vi fordobler rotordiameteren, får vi et område, som er fire gange større (kvadratet af to). Det betyder samtidig, at man får ca. fire gange så megen effekt ud af rotoren.
Rotordiameteren kan variere noget fra de ovenstående tal, fordi mange producenter optimerer deres vindmøller til de lokale vindforhold: En større generator har selvfølgelig brug for mere effekt (dvs. kraftig vind) for overhovedet at dreje. Så hvis man installerer en vindmølle i et lavvindsområde, vil man faktisk maksimere den årlige strømproduktion ved at bruge en rimelig lille generator for en given rotorstørrelse (eller en større rotor for en given generator). For en 600 kW maskine varierer rotordiameteren derfor fra 39 til 48 meter. Grunden til, at man kan få mere produktion fra en relativt mindre generator i et lavvindsområde, er, at vindmøllen vil være i drift i flere timer om året.
Grunde til at vælge store vindmøller
  1. Der er stordriftsfordele ved vindmøller. Større maskiner kan normalt levere el til en lavere pris end små maskiner. Grunden er, at omkostningerne til fundamenter, veje, bygninger, netforbindelse plus en del af komponenterne i vindmøllen (det elektroniske styresystem mv.) i nogen grad er uafhængig af vindmøllens størrelse.
  2. Store vindmøller passer specielt godt til placering på havet. Omkostningerne til fundamenter stiger ikke proportionalt med møllestørelsen, og vedligeholdelsesomkostningerne er stort set uafhængige af vindmøllestørelsen.
  3. I områder, hvor det er svært at finde placeringer til mere end en vindmølle, vil en stor vindmølle på et højt tårn udnytte vindressourcen mere effektivt.
Du kan se nogle megawattvindmøller i billedgalleriet.
Grunde til at vælge mindre vindmøller
  1. Det lokale elnet kan være for svagt til at kunne håndtere elproduktionen fra en stor vindmølle. Det kan være tilfældet i yderkanten af et elnet med lav befolkningstæthed og lavt elforbrug.
  2. Der er mindre fluktuation i elektricitetsproduktionen fra en vindmøllepark, der består af et antal mindre vindmøller, da vindens fluktuationer opstår tilfældigt og derfor delvist udligner hinanden. Igen vil mindre møller være at foretrække i områder med svage elnet.
  3. Omkostningerne ved at bruge store kraner og bygge veje, der er stærke nok til at bære vindmøllekomponenter, kan gøre det mest økonomisk at vælge mindre modeller.
  4. Flere vindmøller spreder risikoen for driftstop som følge af f.eks. lynnedslag.
  5. Landskabsmæssige hensyn kan undertiden diktere mindre vindmøller. Store maskiner vil dog normalt have en lavere omdrejningshastighed, som betyder, at en stor vindmølle faktisk ikke tiltrækker blikket så meget som mange små og hurtigt drejende rotorer. (Se afsnittet om vindmøller i landskabet ).
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wtrb/size.htm
Vent venligst...