Vindkort over Danmark
Vindkort over Danmark
Hvordan læses vindkortet over Danmark?
Tegnforklaring
Dette enestående kort over gennemsnitlige danske vindhastigheder tager det lokale terræn ( speed up effekter ) og ruhed i betragtning. Det viser et meget mere detaljeret billede af vindforholdene, end det på den foregående side. Det fremgår klart, at vest og sydvest er de fremherskende vindretninger i Danmark, eftersom de vest- og sydvestvendte kyster har langt det højeste energiindhold i vinden (de røde og gule områder).
Kortet er faktisk et meget højtopløseligt kort, hvor hele Danmarks areal (44,000 km 2 ) er opdelt i 1,1 million kvadrater, der hver måler 200 gange 200 m, og middelvindhastigheden er beregnet for hvert kvadrat. Det er muligt at downloade kortet i forskellige opløsninger fra Energi & Miljødatas websted.
Brug af vindkortet til fysisk planlægning
Dette vindkort er udviklet til brug for byplanlæggere i amter og kommuner, der laver fysisk kommuneplanlægning for vindmøller. Hver kommune i Danmark har ansvar for at fremskaffe egnede områder til opstilling af vindmøller for at regeringen kan opfylde sine planer om at 50% af dansk elforbrug skal dækkes af vindkraft i år 2030.
Brug af vindkortet til opstilling af vindmøller
Kortet er nærmest en gave til dem, der ønsker at opstille vindmøller, fordi man direkte kan finde de (sandsynligvis) bedste opstillingssteder. Man kan derfor dårligt forestille sig, at udviklingen og offentliggørelsen af kortet ville kunne finansieres af andet end en offentlig institution.
Kortet er imidlertid ikke tilstrækkeligt til den præcise placering af en vindmølle, eftersom det er fremstillet mekanisk uden detaljeret kontrol af terrænforholdene. For at lave præcise beregninger af årsproduktionen af el er man nødt til at gå ud til det påtænkte opstillingssted for vindmøllen og kontrollere f.eks. lægiveres porøsitet og kontrollere, om der er kommet nye bygninger, træer osv.
Avanceret metode til vindberegning
Vindkortet er produceret for Energistyrelsen af Energi- & Miljødata, der udvikler programmer til vindberegning og løser konsulentopgaver på dette område. Desuden har vindkraftafdelingen på Forskningscenter Risø medvirket. Risø har udviklet de grundlæggende fluiddynamiske programmer til vindberegning, de såkaldte WAsP programmer.
Det er faktisk en enorm opgave at beregne et så detaljeret vindkort over et så stort område: Kortet blev lavet på grundlag af meget detaljerede digitale kort i målestok 1:25000. Kortene består i virkeligheden af 7 lag, med et lag, der viser højdekurver (orografi), et andet angiver skove og hegn (og sågar enkeltstående store træer), et tredje lag viser bygninger, et første søer og vandløb osv. Programmet, der genererer ruhedsdata for WAsP-programmet finder terrænkonturerne og sammenhængende områder med skove, søer, byer osv. i alle nabokvadrater ud til en afstand på 20 km i alle vindretninger.
Resultaterne blev derefter justeret ind (omkalibreret) ved at bruge statistikken over energiproduktionen fra flere hundrede vindmøller, som er spredt over hele landet. Derved har det været muligt at kompensere for det faktum, at middelvindhastighederne i Danmark systematisk falder, når man bevæger sig længere mod øst.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 23. september 2003
http://www.windpower.org/da/tour/wres/dkmap.htm
Vent venligst...