Måling og beregning af lydniveau
dB (A)-skalaen
Over hele verden bruger myndighederne dB(A)- eller decibel(A)-skalaen til lydmålinger. For at få en fornemmelse af skalaen, kan vi se på nedenstående tabel.
Lyd-
niveau
Hør-
barheds-
grænse
Hvisken
Tale
By-
trafik
Rock-
koncert
Jetmotor på 10 m afstand
dB(A)
0
30
60
90
120
150

dB(A)-skalaen måler lydintensiteten over hele spektret af forskellige hørbare frekvenser (toner), samtidig med at skalaen korrigerer for, at det menneskelige øres følsomhed er forskellig alt efter lydfrekvensen. Generelt hører vi bedre ved mellemfrekvenser (tale) end ved lave eller høje frekvenser. dB(A)-systemet ganger lydtrykket for de mest hørbare lydfrekvenser med høje tal og de mindst hørbare frekvenser med lave tal. Herefter lægges alle tallene sammen til et indekstal.
(A)-skalaen bruges til svag lyd, som den vindmøller udsender. Der findes andre skalaer for kraftig lyd. De kaldes (B) og (C) og bruges sjældent.
dB-skalaen er en logaritmisk eller relativ skala. Det betyder, at når man fordobler lydtrykket (eller energien i lyden) øges indekset med ca. 3. Et lydniveau på 100 dB(A) indeholder således dobbelt så meget energi som et lydniveau på 97 dB(A). Grunden, til at man måler lyd på denne måde, er, at øret (og hjernen) opfatter lyd som logaritmen til lydtrykket snarere end selve lydtrykket.
De fleste mennesker vil sige, at hvis man øger dB(A) med 10, så fordobler man den subjektive styrke af lyden.
Hvis du er interesseret i den præcise definition, kan du slå op i Håndbogen om akustik.
Lydudbredelsen og afstand: Den omvendte kvadratlov
dB(A) og afstande Energien i lydbølger (og dermed lydintensiteten) falder med kvadratet af afstanden til lydkilden. Hvis man med andre ord bevæger sig 200 meter væk fra vindmøllen, vil lydniveauet generelt være 1/4 af lydniveauet 100 meter væk. En fordobling af afstanden betyder et fald i dB(A) på 6.
På en afstand af en rotordiameter (43 meter) fra en vindmølle, som udsender 100 dB(A), vil lydniveauet normalt være ca. 55-60 dB(A), hvilket svarer til en (europæisk) tørretumbler. 4 rotordiametre (170 m) væk vil der være 44 dB(A), som svarer til en lyden i en stille opholdsstue. 6 rotordiametre (260 m) væk er lydniveauet 40 dB(A).
Det præcise forhold mellem lydniveau og afstand til lydkilden kan du se i tabellen i Håndbogen om akustik.
I praksis kan lyddæmpning og -refleksioner (fra bløde eller hårde flader) spille en rolle på en aktuel vindmølleplacering, og derfor kan lydforholdene afvige fra de her beskrevne.
Addition af lyd fra flere kilder
Hvis vi har to vindmøller i stedet for en, og de har den samme afstand til vores ører, så vil lydenergien, der rammer os, være det dobbelte. Som vi lige har set, betyder det, at to vindmøller vil øge lydniveauet med 3 dB(A). Fire vindmøller (med den samme afstand) vil øge lydniveauet med 6 dB(A). Man skal faktisk have 10 vindmøller placeret i den samme afstand fra øret, for at opfatte, at lydniveauet er fordoblet (dvs. dB-niveauet er øget med 10)
Hvis du ønsker at lære noget mere detaljeret om at lægge lyd sammen, kan du se i Håndbogen om akustik.
Tillæg for rene toner
Det menneskelige øre (og hjernen) opfanger rene toner bedre end (tilfældig) hvid støj. Myndighederne ønsker ofte at tage højde for dette fænomen, når de skal foretage lydberegningerne. De har derfor ofte regler, der bestemmer, hvor meget der skal lægges oven i dB(A)-værdien, hvis der er rene toner i lyden.
Information om vindmøllestøj
I overensstemmelse med internationale standarder specificerer fabrikanterne normalt et teoretisk lydniveau i dB(A), som antager, at al lyd stammer fra et centralt punkt i vindmøllen, selvom hele vindmøllen og rotoren er de egentlige lydkilder.
Beregnet med denne metode er lydtrykket normalt omkring 96-101 dB(A) for moderne vindmøller. Tallet er i sig selv helt uinteressant, da der ikke vil være noget enkelt punkt, hvor man kan opleve dette lydniveau. I stedet er tallet nyttigt, når man skal forudsige lydniveauet i forskellige afstande fra vindmøllen.
Rene toner er normalt fjernet fuldstændig fra moderne vindmøller i det mindste for de moderne vindmøller, som står anført i listen på vindenergiregnearket.
Lovmæssige støjgrænser
På afstande større end 300 m fra en højkvalitetsvindmølle vil det teoretiske støjniveau udenfor normalt være væsentlig under 45 dB(A), hvilket er kravet i dansk lovgivning (for bebyggede områder med flere huse er støjgrænsen 40 dB(A) i dansk lovgivning).
Støjregler er forskellige fra land til land. I praksis kan de samme vindmøllekonstruktioner bruges alle steder.
Praksis: Beregninger frem for målinger
Det er en forudsætning for at opnå en byggetilladelse (fra den offentlige myndighed) i mere tætbefolkede områder, at man har beregnet det mulige støjniveau for vindmøllen.
Normalt er det meget lettere at beregne det mulige støjniveau end at måle det i praksis.
Grunden til, at det er svært at måle lydniveauet, er, at lydniveauet skal være mere end 10 dB(A) over baggrundsstøjen, for at det kan måles præcist. Baggrundsstøjen fra træernes blade, fugle og trafik vil nemlig med jævne mellemrum være over 30 dB(A). De fleste steder i verden sætter myndighederne derfor deres lid til beregninger snarere end målinger, når de skal give byggetilladelser til vindmøller.
© Copyright 1997-2003 Vindmølleindustrien
Opdateret 1. juni 2003
http://www.windpower.org/da/tour/env/db/dbdef.htm
Vent venligst...