Det første industrielle opsving ender (1915-1930)

Emne progression:

Ifølge en undersøgelse udgjorde håndværkets andel af sysselsætningen i udvalgte byer 17-24 % i 1911 og 15-21 % i 1930. Forudsættes andelen reelt konstant i perioden, kan opgørelser for 1911 og 1930 for håndværk og industri tilsammen antages stort set at afspejle industriens udvikling. Ved en sådan sammenligning ses, at byerne lader sig inddele i en række undergrupper:

  1. købstæder og forstæder med forholdsvis stor industriel vækst,
  2. købstæder med en større industriel fremgang,
  3. købstæder med en mindre industriel fremgang
  4. stagnerende købstæder og købstæder med tilbagegang for håndværk og industri,
  5. byer med stor industriel vækst (fortrinsvis i Vestjylland),
  6. “gamle” industribyer med mindre fremgang,
  7. “nye” mindre industribyer, herunder fiskerlejer og landsbyer som i kraft af jernbaneforbindelse eller lignende, undergik en bymæssig udvikling,
  8. landsbyer og fiskerlejer uden industriel udvikling.

Til belysning af industriens betydning i 1930 kan nævnes, at håndværk og industri tilsammen udgjorde mere end halvdelen af sysselsætningen i i alt 155 byer (svarende til knap en tredjedel af alle byer). Forudsættes, at håndværket udgjorde 15-20% af de sysselsatte, kan industriens andel skønsmæssigt sættes til 25-35% i disse byer.

Kilde til tekst: wikipedia.dk – Link